Złóż zamówienie do godz. 14:00 (w dni robocze), a wyślemy je tego samego dnia.Regulamin serwisu Puderek.com.plPostanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu internetu, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego PUDEREK.com.pl, dostępnego pod adresem www.PUDEREK.com.pl .

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Właścicielem sklepu PUDEREK.com.pl jest firma DAB DETAL Piotr Zadrożny, ul. Smoleńska 17, 80-058 Gdańsk, NIP: 5821581733, REGON:2805266618. Podmiot zarejestrowany w CEiDG.

4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego PUDEREK.com.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. 

5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6.Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego PUDEREK.com.pl, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego PUDEREK.com.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.PUDEREK.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Informacja o cenie podawana na stronie www. PUDEREK.com.pl ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta  zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PUDEREK.com.pl

 

11. W ramach serwisu www.PUDEREK.com.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

13. Rejestracja w Sklepie www.PUDEREK.com.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza i potwierdzeniu rejestracji poprzez link otrzymany na skrzynkę mailową.

14. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego www.PUDEREK.com.pl . 

15. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

16. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego PUDEREK.com.pl lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 

a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz

c. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i ich nieopłacanie.

 

17. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego www.PUDEREK.com.pl nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

18. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy PUDEREK.com.pl należy wejść na stronę internetową www.PUDEREK.com.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie  i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

19. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

20. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

21. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

22. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b. niekompletności przesyłki,

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

 

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

23. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

24. Zamówienia realizowane są zwykle w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Konsumenta zamówienia z opcją płatności za pobraniem lub od momentu wpływu środków na konto sklepu. Jest to zwyczajowy czas realizacji, który nie jest czasem gwarantowanym, a jedynie czasem orientacyjnym. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w okresach świąt oraz innych okoliczności niezależnych od sklepu. Bieżący czas realizacji aktualizowany jest na stronach sklepu, na których znajdują się informacje o realizacji zamówień i dostaw.

25. Do przesyłki dołączany jest paragon lub faktura. Domyślnym dowodem zakupu dla każdego zamówienia jest paragon z kasy fiskalnej. Faktura wystawiana jest na życzenie klienta. 

26. Dostępne formy płatności na stronie sklepu to:

a. wpłata bezpośrednio na konto bankowe nr: 04 1160 2202 0000 0002 7145 0867

b. płatność za pośrednictwem Przelewy24

c. płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki)

27. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w wysokości, która zostaje określona w podsumowaniu zamówienia i zgodnie z wybraną formą płatności.Reklamacje28. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki.

29. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów dotyczących reklamacji. Konsument powinien odesłać towar listem poleconym ekonomicznym na wskazany adres.

30. Reklamowany towar należy odesłać wraz z paragonem/fakturą lub oświadczeniem z własnoręcznym podpisem.

31. Konsument powinien odesłać reklamowany towar najtańszą rejestrowaną formą przesyłki. Po uznaniu reklamacji, koszt ten zostanie mu zwrócony.

32. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

33. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep usunie wadę, zaproponuje obniżenie ceny lub wymieni towar na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (z powodu np. wyczerpania zapasów tego towaru) sklep zaoferuje zwrot dokonanej wpłaty lub zaproponuje inny produkt z oferty sklepu. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone klientowi po uznaniu reklamacji.

 

34. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Konsument jest zobowiązany do uiszczenia kosztów odesałania towaru od Sklepu do Konsumenta według cennika sklepu.

 Prawo odstąpienia od umowy

 

35. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

36. W sklepie PUDEREK.com.pl Konsument, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

37. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu (w części lub w całości) od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.

38. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Na podstawie Art. 38 pkt. 5 Ustawy o Prawach Konsumenta zwrotom nie podlegają przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

39. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie.

40. Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

41. Koszt odesłania towaru od Konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi - Konsument odsyła produkt na własny koszt. 

42. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem i załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep zwróci Konsumentowi na wskazany rachunek bankowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki od sklepu do konsumenta ( z wyjątkiem dodatkowym kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia przedmiotu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.

 PROMOCJA "WYSYŁKA GRATIS"

 

43. Zamówienia o wartości 200 zł i więcej wysyłane są na koszt Sklepu.

44. Promocja "WYSYŁKA GRATIS" dotyczy zamówień opłaconych z góry, tzn. bezpośrednio na konto lub za pośrednictwem szybkich płatności.

45. Promocją "WYSYŁKA GRATIS" nie są objęte przesyłki z opcją płatności przy odbiorze.

 

Ochrona danych osobowych

 

46. Dane osobowe klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskane dane służą wyłącznie realizacji zobowiązań sprzedawcy wobec klienta i mogą być udostępnione osobom bądź podmiotom trzecim, w sytuacji gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia. Mowa tu o podmiotach realizujących płatności w ramach serwisu puderek.com.pl, a także firmach kurierskich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz całkowitego usunięcia.

47. Strona korzysta z plików cookies (tzw."ciasteczek"). Szczegółowe informacje na temat stosowanych na stronie plików cookies znajdują się w zakładce "Polityka Cookies".

48. Osoba niezgadzająca się na używanie przez stronę plików cookies powinna niezwłocznie ją opuścić.

 Postanowienia końcowe

 

49. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

50. Niniejszy regulamin stanowi warunki standardowej umowy zawieranej na odległość pomiędzy sklepem PUDEREK.com.pl a klientami. Jednakże każdemu klientowi przysługuje prawo do negocjowania warunków umowy indywidualnej. W tym celu klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu przed złożeniem zamówienia.

 


  • Bądź na bieżąco